Ofte Stilte
Spørsmål

1.- ER DET SIKKERT Å KJØPE BOLIG I SPANIA?

Spania er et utviklet land med et omfattende juridisk regelverk som skal beskytte forbrukerne.  Innenfor eiendomssektoren finnes det spesielle regler som sikrer kjøpers rettigheter og de beløp som er betalt for byggeprosjekt i form av bankkausjon eller forsikringspoliser.

Følger du stegene anbefalt av et profesjonelt selskap slik som Medland, vil kjøp av bolig i Spania være 100 % sikkert. I Medland anbefaler vi alltid å ansette en uavhengig juridisk rådgiver som kan sjekke hele prosessen og husk at hundre tusener av mennesker har gått foran deg og har vist seg å være meget fornøyde.

2.- TRENGER JEG EN JURIDISK RÅDGIVER?

Det er ikke påkrevd med advokat eller juridisk rådgiver når du skal kjøpe bolig. Det er derimot tilrådelig, spesielt for personer som ikke er bosatt i Spania og som kanskje har en helt annen lovgivning i sitt hjemland når det kommer til boligkjøp. En god juridisk og skattemessig rådgivning vil bidra til å ta riktige avgjørelser finansielt sett, men også med tanke på andre forhold slik som eiendomsretten til boligen, gjeldende skatter og avgifter, fremtidig arv eller donasjon, formueskatt, etc. Personer som ikke har bosted i Spania vil blant annet  få råd og hjelp til å gjennomføre administrative oppgaver forbundet med kjøpeprosessen i Spania, slik som søknad om myndighetenes identitetsnummer for utlendinger (NIE), og andre skattemessige plikter gjeldende for folk som ikke er bosatt i landet.

3.- NOTAR

Notaren er en offentlig embedsmann som med sin underskrift har til oppgave å bekrefte den juridiske sikkerheten borgerne har rett til i henhold til § 9 i den spanske grunnloven når det gjelder saker som ikke behandles ved en domstol. Notaren er også profesjonell jurist uten å virke som advokat. Denne doble funksjonen gir notaren større nøytralitet. Notaren har myndighet til å gi offentlig bekreftelse til handlinger som undertegnes i hans/hennes påsyn, utstede og bekrefte dokumenter slik som testamenter, avtaler, arv, skjøter, etc.

Notaren er en høyt kvalifisert fagperson som opptrer upartisk, gir råd og hjelp og sørger for at kjøpekontrakten oppfyller alle juridiske krav. Notaren gir garanti og legitimitet til handlingene og utgjør en sikkerhet for både enkeltpersoner og myndighetene.

Kjøp og salg av en bolig kan kun innskrives i eiendomsregisteret etter at skjøtet har blitt kunngjort , undertegnet og bekreftet framfor notar.

4.- HVA ER NIE?

NIE (Número de Identidad de Extranjeros) er et nasjonalt identitetsnummer for utlendinger som utstedes av det spanske innenriksministeriet og forvaltes av immigrasjonskontoret til det spanske nasjonalpolitiet. NIE er utelukkende et administrativt registreringsnummer og betyr ikke at innehaveren har fått oppholdstillatelse i landet. Dette nummeret vil aldri forandres, men det kan hende at politiet ber om ny kopi ved salg eller kjøp av eiendom.

NIE-nummer får man ved å henvende seg til nasjonalpolitiets kontorer i den kommunen hvor eiendommen som ønskes kjøpt (eller solgt) befinner seg. Du må fremlegge pass, kopi av pass og eventuelt andre dokumenter og nye passfoto, og tilhørende søknadsskjema i ferdig utfylt stand. Denne søknadsprosessen kan til tider ta lang tid i bestemte regioner på grunn av mange søkere og fordi kravene kan variere. Derfor anbefaler vi at du gir fullmakt til din advokat i Spania til å gjennomføre søknadsprosessen om å få NIE-nummer. Kan hende det koster litt mer, men du unngår timelang venting og måtte hanskes med byråkratiet, noe som kan være ganske besværlig. Du kan også få NIE-nummer utenfor Spania via konsulatene som er knyttet opp til det spanske utenriksministeriet, men i så fall vil søknadsprosessen ta lengre tid.

1.- HVILKE SKATTER OG AVGIFTER MÅ BETALES VED KJØP AV EIENDOM?

Ved kjøp av nyoppført bolig er den viktigste skatten merverdiavgiften (IVA) som per i dag utgjør 10 % av kjøpesummen for nye boliger og som også påregnes garasje og boder som kjøpes sammen med boligen. Merverdiavgiften betales direkte til byggherren ved hver enkelt av delbetalingene. I tillegg finnes også en dokumentavgift som betales for dokumenterte juridiske handlinger (AJD) og som forfaller ved undertegnelse og tinglysing av skjøte. Denne avgiften beløper seg (i selvstyreregionen Valencia) til 1,5 %  av kjøpesummen.

Dersom du kjøper en brukt bolig er den viktigste kostnaden den skatten som påregnes overdragelse av vederlagsbetinget eiendom (ITP), som per i dag ligger på 10 % i selvstyreregionen Valencia. Denne avgiften forfaller ved undertegnelse og tinglysing av skjøte.

I tillegg til dette kommer notarens honorarer, registrering av eiendommen i eiendomsregisteret og advokatutgifter. Derfor anslår vi i Medland vanligvis at utgiftene samlet beløper seg til ca. 14 % av netto kjøpesum som altså må legges til denne for å finne ut den reelle totalprisen på kjøpet.

2.- HVILKE ÅRLIGE UTGIFTER KAN MAN REGNE MED?

Generelt sett utgjør ikke vedlikehold av en bolig på kysten en stor økonomisk ekstrabelastning. I tillegg til vanlige faste vedlikeholdsutgifter slik som vann og strøm, vil årlige utgifter i form av skatter og avgifter være avhengig av boligens areal og type.

Eiendomsskatt (IBI) er en kommunal skatt som belastes boligen, uansett hvem som eier den. Den regnes ut på bakgrunn av boligens takstverdi (som vanligvis er lavere enn markedsverdien, noen ganger betraktelig lavere) i henhold til en prosentsats som avgjøres av den lokale kommunen. Vanligvis utgjør denne skatten en kostnad på mellom 150 og 400 euro i året. 

Inntekts- og formueskatt (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF)). Dersom din nye bolig utgjør ditt faste bosted, er du fritatt for denne skatten. Dersom du derimot har den som feriebolig vil den regnes som en del av formuen som er inkludert i selvangivelsen.

Grunnbeløpet for utregning av denne skatten er på 1,1 % av boligens matrikkelverdi, dersom takstverdien er revidert og på 2 % dersom den ikke er revidert, eller 1,1 % av 50% av kjøpesummen i tilfellet eiendommen ennå ikke har fått en takstverdi. Resultatet av denne utregningen gir beløpet som skal ligge til grunn for den enkelte skattebetalers bidrag.

Hvis, for eksempel, en eiendom har en takstverdi på 100 000 euro, skal skatten regnes ut på følgende måte:

Inntekts- og formueskatt (IRPF): Grunnbeløp= 1,1 % av takstverdien (100 000 euro) = 1 100 euro. Skattebeløpet vil utregnes på bakgrunn av dette resultatet og i henhold til den enkelte skattebetalers sats. Har du for eksempel en sats på 12 %, vil skatten være på 132 euro i året.

Boligeierforening

Dersom en eiendom er del av et større boligkompleks eller bygning med tilsluttede fellesareal, er hver eier pliktig i henhold til loven til å betale sin andel til boligeierforeningen (Comunidad de Propietarios). Boligeierforeningen utarbeider årlig et budsjett over vedlikeholdsutgifter som godkjennes på generalforsamling.

Hver boligeier betaler sin kvote til boligeierforeningen, vanligvis mellom 45 og 120 euro i måneden. Beløpet avhenger av antallet boligeiere i fellesskapet og hvilke felles installasjoner som finnes, for eksempel svømmebasseng, heis elles SPA. 

Forsikring

Prisen på husforsikring vil variere i henhold til boligens kjennetegn og utstyr. Vanligvis ligger prisen på mellom 180 og 380 euro i året for en bolig på middels nivå.

3.- ER DET SIKKERT Å KJØPE BOLIG I SPANIA?

Spania er et utviklet land med et omfattende juridisk regelverk som skal beskytte forbrukerne.  Innenfor eiendomssektoren finnes det spesielle regler som sikrer kjøpers rettigheter og de beløp som er betalt for byggeprosjekt i form av bankkausjon eller forsikringspoliser.

Følger du stegene anbefalt av et profesjonelt selskap slik som Medland, vil kjøp av bolig i Spania være 100 % sikkert. I Medland anbefaler vi alltid å ansette en uavhengig juridisk rådgiver som kan sjekke hele prosessen og husk at hundre tusener av mennesker har gått foran deg og har vist seg å være meget fornøyde.

1.- KAN JEG FÅ LÅN MED PANT I EIENDOMMEN I SPANIA?

Spanske banker og noen utenlandske er villige til å finansiere kjøp av bolig i Spania. Kravene som stilles er godt definert:

Gjeld i forhold til netto inntekt skal ikke overskride 30 - 40 %. Det vil si at summen av terminbeløpene i det nye lånet i tillegg til andre lån som kunden måtte ha i hjemlandet, ikke skal være høyere enn 30 - 40 % av vanlig månedlig inntekt.

Panteverdien på eiendommen skal ikke være høyere enn 70 % av den laveste av enten takstpris eller kjøpesum.

Alder på den yngste av lånetakerne (i tilfellet det er merenn én), i tillegg til maksimal nedbetalingstid på pantelånet, skal ikke overskride 75 år.

2.- HVOR HØY ER RENTEN JEG MÅ BETALE PÅ LÅNET?

De vanligste pantelånene har EURIBOR som referanse med et tillegg som per i dag ligger på mellom 1,5 og 3 %. Renten vil justeres i henhold til EURIBOR ved hver revisjon av denne referanserenten. Det undertegnes stadig flere lån med en fast rente på ca. 3 % noe som gjør det lettere å fastslå månedlige terminbeløp, uavhengig eventuelle rentesvingninger.

3.- HVOR STOR DEL AV PRISEN KAN FINANSIERES?

Til tross for at bankene kan finansiere opp til 70 % av kjøpesummen, er det tilrådelig å ha minst halvparten av denne summen tilgjengelig i form av egne midler. Grunnen til er at skatteutgifter og andre administrative og juridiske utgifter forbundet med kjøpet ligger på ca. 14 % av kjøpesummen, i tillegg til å ta høyde for innkjøp av utstyr til boligen.

Dersom du har til rådighet halvparten av kjøpesummen til boligen du ønsker deg, finnes muligheten til å finansiere boligkjøpet med pantelån i Spania. I motsatt fall er det tilrådelig å søke finansiering i hjemlandet.

1.- TRENGER JEG EN EIENDOMSMEGLER?

Det er ikke strengt tatt nødvendig, men det er høyst tilrådelig å benytte et meglerbyrå som kan hjelpe oss med å finne den ideelle boligen. En god eiendomsmegler vet å gi råd om de beste entreprenørene og vil gjennomføre en uavhengig vurdering av de forskjellige mulighetene. Bruker du et meglerbyrå med erfaring og god kompetanse på den type bolig du ønsker å kjøpe, vil det gi deg en god garanti på at hele prosessen blir gjennomført på regelmessig vis. Du vil spare tid og i siste instans også penger fordi du på bakgrunn av dine behov vil bli presentert for et utvalg av boliger som du selv kan besøke og på denne måten velge bort andre som ikke oppfyller passende krav til kvalitet eller andre krav til entreprenørens betalingsdyktighet.

2.- 7 GRUNNER TIL Å BENYTTE EIENDOMSBYRÅ

Her er 7 gode grunner til å benytte tjenestene til et meglerbyrå:

1. Spar tid og penger: En dyktig eiendomsmegler vil finne frem til et utvalg av eiendommer basert på dine krav og preferanser. Uten slik hjelp vil det kunne ta flere uker å besøke forskjellige visningssteder og byggeprosjekt og det vil medføre bruk av både tid og penger.

2. Større sikkerhet: En kyndig eiendomsmegler har kunnskap om juridisk regelverk og personlig kjennskap til alle byggeprosjekt. På den måten unngår du problemer som følge av mangelfull dokumentasjon av prosjekter eller mangler når det gjelder materialkvalitet.

3. Kjennskap til området: Eiendomsmegleren kan gi råd angående de beste områdene å kjøpe bolig i henhold til dine behov (nærhet til tjenester, sykehus, rolige omgivelser, offentlig transport, etc.) Med en dyktig eiendomsmegler er du sikker på å velge riktig område.

4. Eiendomsmeglerens erfaring: En kompetent eiendomsmegler med lang erfaring vil gi deg råd angående mulige endringer og utbedringer som kan utføres på boligen, gi deg ideer når det gjelder dekorasjon eller belysning og eventuelt tilrettelegging av hage. Megleren kan også sette deg i kontakt med personer eller selskaper som kan sørge for vedlikehold av hage, basseng, rengjøring, etc.

5. Økonomi: Å jobbe med en eiendomsmegler betyr ikke en ekstrakostnad for kunden siden honorarene alltid betales av utbyggeren eller eieren. Prisene er de samme om du kjøper gjennom en eiendomsmegler og megleren vil også ha fordeler i forhandlingene takket være kontakten med andre kunder som er interressert i å kjøpe.

6. Ingen språkbarrierer: Selv om det i de fleste boligprosjektene vil være folk som snakker engelsk, er dette i mange tilfeller utilstrekkelig for å oppnå en flytende kommunikasjon og misforståelser kan oppstå. Et meglerbyrå som snakker ditt språk er grunnleggende for å unngå problemer.

7. Ettersalgstjenester: En eiendomsmegler vil ha kontroll på byggeprosessen og utføre en grundig revisjon av boligen for å forsikre seg om at alt er i perfekt stand før nøklene overrekkes. Det vil spare deg tid og unødvendige reiser.

3.- HVA KJENNETEGNER EN GOD EIENDOMSMEGLER?

Meglerens oppgave er å hjelpe deg å finne din ideelle bolig.  En dyktig megler vil kunne yte en verdifull service for deg, derfor er det viktig å forsikre seg om at følgende krav oppfylles:

 • Megleren skal ha spesielt god kunnskap om dentypen bolig du ønsker å kjøpe (nybygg, brukt bolig, landlig tomt, etc.)
 • Megleren skal fremlegge produktutvalget på en passende måte med beskrivende bilder og videoer av boligprosjektene.
 • Megleren skal raskt kunne gi svar på dine spørsmål, lytte til dine behov og krav og tilby passende produkter.
 • Megleren skal ha kjennskap til tilrettelagte besøksprogram på de forskjellige byggeprosjektene, sørge for besøk ledsaget av personer med ekspertkunnskap om boligene og de forskjellige beliggenhetene.
 • Megleren skal sørge for en god ettersalgstjeneste og kontrollere hele prosessen frem til overrekkelsen av boligen, stille til disposisjon engasjert personale som koordinerer både entreprenøren og juridiske representanter å sørge for et godt resultat.
 • Megleren skal ha fast tilholdssted på stedet der du ønsker å kjøpe bolig slik at alle relasjoner med entreprenør og eier kan opprettholdes på beste måte og du kan være sikker på at tjenesten er tilgjengelig, uavhengig eventuelle svingninger i et bestemt marked.
1.- HVA ER EN VISNINGSREISE?

Det er den beste måten å finne din ideelle bolig på. Du utnytter på denne måten besøkstiden maksimalt, takket være permanent assistanse av en spesialisert rådgiver som kun vil vise deg de prosjektene som imøtekommer dine behov og umiddelbart gi svar på dine spørsmål uten å kaste bort tiden.

Besøksprogrammet varer i 2 til 3 dager og vårt meglerbyrå vil sørge for organiseringen slik at hele prosessen med kjøp av bolig i Spania vil være enkel og vellykket.

Henting på flyplassen, transfer til hotellet, personlig intervju, besøk på byggeprosjekt og utvalgte områder, rådgivning om de beste mulighetene, besøk hos juridiske rådgivere, er noen av tjenestene som er nødvendige.

I henhold til bestemte krav, vil Medland sørge for betaling av enkelte utgifter slik som overnatting og frokost på fire-stjerners hotell, enkelte måltider og transfer til flyplassen.

2.- KRAV TIL MEDLANDS VISNINGSREISER

En visningsreise i Medlands regi, betyr en investering i tid og penger for alle deltakende parter. Vårt byrå dekker utgiftene for overnatting i 2 netter på fire-stjerners hotell og, fremfor alt, stiller til disposisjon en fast konsulent under hele oppholdet.  Dette medfører at vi ser oss nødt til å begrense tilbudet for potensielle kunder i henhold til følgende krav:

 • Gjelder bare kunder som har mulighet til å kjøpe. Kunden skal i løpet av besøket kunne ta en avgjørelse dersom han/hun finner boligen de er på jakt etter. Dette medfører betaling av et depositum på mellom 5 000 og 10 000 euro, avhengig av hvilket prosjekt det dreier seg om, for å holde tilbake den valgte boligen fra markedet, samt et tilleggsbeløp på 30 % og 50 % til betaling den første måneden etter at kjøpet har funnet sted.
 • Alle personer som tar del i avgjørelsen, skal være til stede på visningsreisen.
 • Bekreftelse av finansiering. Om nødvendig med bankfinansiering, skal kunden forut for reisen ha sjekket med banken i hjemlandet  om muligheten for det, eller gjennom Medland om ønskelig med finansiering i Spania.
 • Kunden forplikter seg under besøket til kun å besøke boligprosjekter sammen med Medland.
 • Kunden skal ha tilstrekkelig budsjett for kjøp slik at rådgiveren skal kunne fremlegge forskjellige muligheter under oppholdet og ikke bare to eller tre prosjekter.
 • Kunden skal foretrekke moderne, nyoppførte boliger. I Medland er vi spesialisert på denne typen boliger og det vil ikke ha hensikt å benytte oss som eiendomsmegler dersom kunden skulle ha fokus på bruktmarkedet.

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss.

(Dette feltet er feil)

Dine data har blitt sendt SUCCESSFULLY

Det har oppstått en feil. Prøv igjen senere

  +47 21 95 68 51   Help
BRUK AV COOKIES
Vi bruker vår egne tredjeparts cookies for å forbedre opplevelsen av våre tjenester, samt vise deg fra vår nettside eller fra tredjepartannonsering basert på dine tidligere søk. Hvis du fortsetter søke så anses det som at du godtar vilkårene. Du kan få mer informasjon om det I vår Cookie Policy.